Lejeret

Begrebet lejeret omfatter de to vigtige love erhvervslejeloven og  lejeloven.

Erhvervslejeloven, som trådte i kraft 1. januar 2000 – men som for en række bestemmelsers vedkommende også gælder for lejeaftaler, indgået før denne dato – regulerer relationen mellem en erhvervsudlejer og en erhvervslejer, herunder såvel butikker som kontorer. Erhvervslejeretten omhandler således arealer, der udelukkende udlejes til andet end beboelse.

Der er særdeles detaljerede regler om eksempelvis varsling af lejeforhøjelse, markedsleje, afståelsesret, uopsigelighed, fordeling af en ejendoms driftsudgifter m.v. Udlejere skal være opmærksomme på muligheden for at få markedslejen fastsat ved syn og skøn, og erhvervslejere være opmærksomme på muligheden for, at de kan varsle en lejenedsættelse. Også i erhvervslejeretten gælder grundsætningen om ”rettens fri bevisbedømmelse”, og dette skærper behovet for juridisk rådgivning i erhvervslejeretssager, hvad enten man er udlejer eller lejer. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook gruppe, hvor der kan løbende er artikler om særdeles relevante forhold for såvel en erhvervslejer som en udlejer.

Lejeloven er en sammenskrivning pr. 1. juli 2015 af den hidtidige lejelov og boligreguleringsloven – altså reguleringen af boliglejemål. Som tilfældet er med erhvervslejemål, gælder der også her detaljerede regler om vilkårene for lejemålet og i tilknytning hertil regler om tvisteløsning i Huslejenævnene landet over.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor alle aspekter af lejeretsområdet.